Shaping the future of animal health
South Africa

A company that has always been dedicated to animal health

Founded in 1968 by a French veterinarian, Virbac is an independent pharmaceutical laboratory present in more than 100 countries. The company offers a comprehensive and practical range of products and services covering the majority of species and pathologies.

 

Farmer

Virbac has a wide range of products for Cattle, Sheep, Goats, Pigs, Poultry and Game. View the different ranges including Antibiotics, External parasiticides, Internal parasiticides, Nutritional, Vitamins and Minerals, Toxin binders and Wound preparations here.

Latest News and Articles

Jun 23 - Liver Fluke In Cattle: Effect On The Liver / Lewerslak In Beeste: Uitwerking Op Die Lewer

  LIVER FLUKE IN CATTLE EFFECT ON THE LIVER   The liver is an extremely important organ. It provides functions essential for:   General health Vitality Production Reproduction The Liver is the largest internal organ and has numerous functions including:   Production of bile Protein, fat and carbohydrate metabolism. Storage of water soluble vitamins, fat soluble vitamins, iron, triglyceride and glycogen. Fights infections and filters out toxins. Regulating and breaking down of hormones Liver fluke infections cause severe damage in the cattle from the time the cattle ingest metacercaria (infective larvae) to >12 weeks. In cattle, ± 25% of the metacercaria (infective larvae) reach the liver within 2 weeks to 85 days after ingestion. The rest migrate through the body and cause damage to other organs.     For optimal liver health use a STRATEGIC CONTROL STRATEGY throughout the year to LIMIT THE DAMAGE caused by liver fluke. Contact your Virbac representative for a complete liver fluke control program.   ________________________________________________________________________________________   LEWERSLAK IN BEESTE UITWERKING OP DIE LEWER   Die lewer is 'n uiters belangrike orgaan. Dit is noodsaaklik vir: Algemene gesondheid Lewensvatbaarheid Produksie Reproduksie Die lewer is die grootste interne orgaan en verrig talle funksies , soos: Produksie van gal Metabolisering van proteïene, vet en koolhidrate Storing van water-oplosbare vitamiene, vetoplosbare vitamiene, yster, trigliseriede en glikogeen. Beveg infeksies en neutraliseer gifstowwe wat skadelik is vir die dier. Is verantwoordelk vir die vervaardiging, regulering en afbreek van hormone   Lewerslakinfeksies veroorsaak ernstige skade in die diere vanaf die tyd wanneer die beeste metaserkaria inneem tot > 12 weke. In beeste bereik ± 25 % van die metaserkaria die lewer binne 2 weke tot 85 dae na inname. Die res migreer deur die liggaam en veroorsaak skade aan ander organe.   Vir optimale lewergesondheid is 'n STRATEGIESE LEWERSLAKBEHEERSTRATEGIE regdeur die jaar nodig om DIE SKADE wat deur lewerslak veroorsaak word te beperk. Kontak u Virbac verteenwoordiger vir 'n volledige lewerslak beheer program. Liver Fluke In Cattle / Lewerslak In Beeste

May 16 - Liver Fluke In Cattle: The Parasite / Lewerslak In Beeste: Die Parasiet

THE PARASITE   Fasciolosis (Liver fluke) is one of the most important parasitic diseases throughout the world including, South Africa. Liver fluke infections in cattle are responsible for economic losses such as:  Liver condemnation Mortality Reduction in milk and meat production Secondary bacterial infections  OVERVIEW OF THE PARASITE Two types of liver fluke are found in South Africa. Common liver fluke (Fasciola hepatica) Average 2.5cm long and 1.5cm wide Commonly found all over South Africa where conditions are suitable Giant liver fluke  (Fasciola gigantica) Average 5.5cm long and 1.5cm wide Are more found in the northern regions of South Africa The life cycle is complex with several stages of growth both on pastures and inside cattle.                                Liver fluke infections in cattle depend on a number of factors: The presence of Freshwater snails (intermediate host) on the farm. The presence of suitable wet, marshy areas or ponds. The water must be slow moving or still. Rainfall, it helps to wash the eggs out of faeces. Rainfall also maintains the water bodies where snails can survive. Temperature also plays a big role in influencing liver fluke infestations: Both fluke and snails thrive over the warmer months of the year. When the average daily temperature drops below 10 ̊C, fluke eggs stop hatching and development of larval flukes in the snails slows down and the snails become inactive. In the colder areas the liver fluke life cycle comes to a halt over the winter periods.          In the warmer areas where the temperatures are mild, the fluke life cycle can continue throughout the year and fluke infection will continue and numbers will build up. Successful liver fluke control can be challenging because the number of parasites in the host must be reduced and the fluke population present in the environment. Contact your Virbac representative for a complete liver fluke control program.                                                   ________________________________________________________________________________________   DIE PARASIET   Fasciolosis (Lewerslak) is een van die belangrikste parasitiese siektes in die wêreld, insluitend in Suid-Afrika.  Lewerslak in beeste is verantwoordelik vir groot ekonomiese verliese soos:  Lewers by die abattoir word afgekeur Mortaliteite Afname in melk en vleis produksie Sekondêre bakteriële infeksies  ‘N OORSIG VAN DIE PARASIET Twee tipe lewerslak spesies kom in Suid Afrika voor nl.:  Gewone lewerslak (Fasciola hepatica) Gemmiddeld 2.5cm lank en 1.5cm breed Kom oral in Suid Afrika voor veral waar die toestande gunstig is. Reuse lewerslak  (Fasciola gigantica) Gemiddelde 5.5cm lank en 1.5cm breed Word meer gevind in die noordelike streke van Suid-Afrika    Die lewerslaklewensiklus is kompleks en het verskeie stadiums van ontwillkeling in  beide, op die weiding en binne die vee.          Liver Fluke In Cattle / Lewerslak In Beeste                             Lewerslakinfeksies word deur 'n aantal faktore beinvloed: Die teenwoordigheid van varswaterslakke (tussengasheer) op die plaas. Die teenwoordigheid van geskikte nat, moerasagtige gebiede, vleie of damme. Die water moet stadig beweeg of stilstaande  wees. Reënval help om die eiers uit die mis te was. Reënval handhaaf ook die waterliggame waar slakke kan oorleef. Temperatuur - speel ook 'n groot rol in die beïnvloeding van lewerslakbesmetting: Beide lewerslak en varswaterslakke floreer in die warmer maande van die jaar. Wanneer die gemiddelde daaglikse temperatuur   onder   10 ̊C daal,  hou   die eiers op om uit te broei, die ontwikkeling van lewerslaklarwes binne-in die varswaterslakke neem af en die varswaterslakke word onaktief. In die kouer gebiede kom die lewensiklus dus tot ‘n stilstand in die winterperiodes. In die warmer gebiede waar die temperature matig is, kan die lewensiklus dwarsdeur die jaar voortgaan. Die lewerslak besmetting sal dus deur die jaar voortgaan en getalle sal opbou. Suksesvolle lewerslakbeheer kan 'n uitdaging wees. Beheer moet daarop gerig wees om beide die aantal parasiete in die gasheer te verminder, asook die lewerslakpopulasie teenwoordig in die omgewing te beperk.   Kontak u Virbac verteenwoordiger vir 'n volledige lewerslak beheer program.                                                            

Feb 26 - Virbac Tegniese Pitkos / Technical Snippets

Hierdie nuusbrief het ten doel om interessante/relevante brokkies inligting aan julle oor te dra. Ons wil hierdeur julle algemene kennis rakende boerderysake ondersteun.                                Some of the info could be new to you, whilst some of the info might not be so new, but helpful in refreshing your memory! View Virbac Tegniese Pitkos / Technical Snippets (Tegeniese pitkos Technical Snippets 1-2016.docx)

Home_Feature.jpg

Your Local Representative

South Africa.png